Právní minimum - Užití fotografií

Fotografie uveřejněné na stránkách letecka-foto.cz jsou majetkem autora a práva na jejich užití jsou vyhrazena.

Stahování a užití fotografií ze stránek letecká-foto.cz je zakázáno.

Komerční užití fotografií se řídí platnými právními předpisy ČR a dohody s autorem majiteli objektů.

Fotografie ze stránek letecka-foto.cz není povoleno použít bez písemného souhlasu autora.


Photos published on the website of letecka-foto.cz are the property of the author and the right to use them is reserved.

Sasing and using photos from letecká-foto.cz sites is prohibited.

Commercial use of photographs is governed by the applicable laws of the Czech Republic and agreements with the author of the objects.

Photos from the website letecka-foto.cz not allowed to use without the written consent of the author.


Letecka foto